Akustiikkapäivien osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: Akustinen seura ry

Osoite:

Akustinen Seura ry
c/o Patria Aviation Oy
Ville Rajala
Hatanpään valtatie 30
33100 Tampere

sähköpostiosoite: sihteeri @ akustinenseura.fi

Puhelinnumero: +358 40 869 2536

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilönä toimii seuran sihteeri

sihteeri @ akustinenseura.fi, +358 40 869 2536, 

Postiosoite:
Akustinen Seura ry
c/o Patria Aviation Oy
Ville Rajala
Hatanpään valtatie 30
33100 Tampere

3. Rekisterin nimi

Akustiikkapäivien osallistujarekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteri koostuu akustiikkapäivien osallistujista sekä näytteilleasettajista.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu osallistujien suostumukseen.

Henkilötietoja käytetään tapahtumaviestintään sekä osallistumismaksujen laskuttamiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää osallistujan nimen, organisaation, laskutustiedot, mahdolliset ilmoitetut ruoka-aine-allergiat sekä sähköpostiosoitteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat rekisterin jäsenet.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisten tahojen käyttöön ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, joiden toiminta vaatii pääsyn rekisteriin.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään kunnes tapahtumaan liittyvä viestinä ja laskutus on suoritettu.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän lisäksi rekisterin tietoja käsittelee seuran palveluntarjoaja, jonka sähköisessä tietokannassa rekisteriä säilytetään.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteriin ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa kaksi (2) nimetylle taholle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli tätä selostetta muutetaan merkittävästi, seura voi informoida muutoksista rekisteröityjä sähköpostitse tai seuran nettisivuilla.