Säännöt

Akustinen Seura ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Akustinen Seura ry, Akustiska Sällskapet rf, yhdistyksen nimestä käytetään englanninkielisissä yhteyksissä epävirallisesti nimeä Acoustical Society of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä akustiikasta kiinnostuneiden henkilöiden välillä sekä kehittää toimintaa akustiikan alalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm.

 1. järjestää akustiikkaan liittyviä tilaisuuksia, esim. kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja näyttelyitä;
 2. harjoittaa ja tukee alan tutkimustyötä, koulutusta sekä ammattikirjallisuuden julkaisemista;
 3. osallistuu alan kansainväliseen toimintaan sekä
 4. kehittää akustiikan sanastoa.

3 §
Yhdistys voi säännöissä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi kerätä varoja perimällä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, vastaanottamalla lahjoituksia ja perimällä järjestämistään esitelmä-, kokous- ym. tilaisuuksista osallistumismaksuja sekä harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.

4 §
Yhdistyksessä voi olla varsinaisina jäseninä yksityisiä henkilöitä. Lisäksi yhdistyksessä voi olla yhteisöjä yhteisöjäseninä ja varsinaisia jäseniä kunniajäseninä.

Jäsenen tulee olla akustiikasta kiinnostunut, hyvämaineinen henkilö. Yhteisöjäsenen tulee olla oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka toimialaan kuuluu akustiikkaan liittyviä tehtäviä. Kunniajäsenen tulee olla yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä erityisesti edistänyt henkilö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kerrallaan yksi kunniapuheenjohtaja, joksi voidaan valita seuran puheenjohtajana toiminut henkilö.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja yhteisöjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen hyväksyminen tapahtuu yhdistyksen kokouksen enemmistöpäätöksellä hallituksen esityksestä.

5 §
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin jäsenen eroamisilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi myös todeta jäsenen eronneeksi silloin, kun jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vähintään yhden vuoden ajalta. Erottamispäätöksen syy on merkittävä pöytäkirjaan. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 §
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat liittyessään yhdistykseen yhdistyksen kokouksen vuosittain vahvistaman liittymismaksun ja jäsenmaksun. Kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan ei tarvitse maksaa liittymis- ja jäsenmaksua, mutta myös heidän tulee suorittaa yhdistyksen toimintaan liittyvistä palveluista perittävät maksut. Varsinainen jäsen vapautuu vuosittaisesta jäsenmaksusta maksamalla kymmenen vuoden jäsenmaksun etukäteen.

7 §
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen paikan vapautuessa kesken toimikauden valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan seuralle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Hallituksen päätöksiin vaaditaan yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 §
Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi perustaa jaostoja sekä valita pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joille hallitus vahvistaa tarvittaessa ohjesäännöt.

10 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat on jätettävä yhdistyksen kokouksen valitsemille tilintarkastajille viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun 1. päivänä. Tilintarkastajien tulee kuukauden kuluessa tilinpäätösasiakirjojen haltuunsa saamisesta suorittaa tilien tarkastus ja laatia yhdistyksen kokoukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus.

11 §
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamalla vaatimuksensa ja kokouksen pitämisen syyn hallitukselle kirjallisesti.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa on äänioikeus ainoastaan varsinaisilla jäsenillä, joihin luetaan myös kunniajäsenet. Yhdistyksen kokouksessa valitaan aina kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

12 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa on:

 1. esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
 2. esitettävä tilintarkastuskertomus;
 3. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 4. muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus saattavat antaa aihetta;
 5. päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 6. esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle kaudelle ja mahdollisten muutosten jälkeen tehtävä niitä koskeva vahvistuspäätös;
 7. päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot;
 8. päätettävä seuran perimien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 9. valittava hallituksen jäsenet;
 10. valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi kestää valintaa seuraavasta päivästä seuraavaan vuosikokouspäivään;
 11. muut hallituksen tai varsinaisten jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin ja äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan arvalla.

13 §
Yhdistyksen vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle seuran rekisterissä olevalle jäsenelle postitse kirjallisesti, sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsu laajalevikkisessä valtakunnallisessa lehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 §
Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa, että hallitus esittäisi jonkun tietyn asian käsittelemistä yhdistyksen kokouksessa toimittamalla ehdotuksensa kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta, vuosikokoukseen kuitenkin viimeistään 31. päivänä tammikuuta.

15 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa ja että asia on ollut mainittuna kokouskutsussa.

16 §
Kun yhdistys päättää purkautua tai se lakkautetaan, sen netto-omaisuus on luovutettava yhdistyksen tarkoitusta lähinnä vastaavan toiminnan edistämiseen.

17 §
Yhdistyksen kokoukset johdetaan ja pöytäkirjat pidetään suomen kielellä.

18 §
Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.